ECOS COMPANY FLAMENCO 27.11.2018


ECOS COMPANY FLAMENCO

Локација: Македонска опера и балет

Датум: 27.11.2018 20:00:00

Опис

 

ОПИС

Kубанска музика со елементи на фламенко, сoн, болеро, џез, буз и румба во изведба на оркестарот ЕКОС Компани

Кубанскиот фламенго бенд, Ecos, ќе настапи во МОБ ( Македонска Опера и Балет ) следните датуми

  • 20ти ноември 2018-МОБ, Васил Хаџиманов како еден од најважните џез-пијанисти во Европа со Тони Китановски кој е одличен композитор и гитарист со извонредна техника и имагинација, инспириран од најголемите мајстори на гитарата во светот ќе настапат како специјани гости на овој концерт

  • 27ми ноември 2018 –МОБ, Специјални гости : Мецосопранот, Ана Синицки е светски познатата оперска пеачка, Треба многу простор да за се испише големото си-ви на Ана Синицки, која ги завршила основните студии за пеење на Академијата на “Убави Уметности“ во Белград, во Јејл Универзитетот (САД) магистрирала, а потоа завршила на програмата “Артист Диплома“ како единствен уметник на овие простори кој ја добил оваа престижна стипендија.Бени Шакири, кралот на рок-музика фантализам и ТониКитановски кој е одличен композитор и гитарист со извонредна техника и имагинација, инспириран од најголемите мајстори на гитарата во светот


Оваа музика - танц спектакл го изведуваат дури осум музичари и пет балерини, шоу со овој капацитет ќе е за прв пат во Скопје за да настапи во МОБ.

Ecos е еден од најпочитуваните фламенко групи кој со нивната работа, на креативен начин ѓиистражува и интегрира кубанскиот и шпанскаи танц, елементи, откривање на нови уметнички изрази и нови простори. Мешање на елементи на фламенко, сoн, Болеро,џез,буз и румба, Ecos неговата музика и перформанси точно го слика мешаното население на Куба.

Ecos Групата е формирана во 1999 година од страна на искусни кубански музичари и танчери и важи за познат составот на академските уметници во Куба.

По настапите на меѓународни фестивали, големи спектакли и театри од целиот свет, публиката во Скопје ќе имаат единствена можност да присуствува на нивното шоу во МОБ и во атмосфера да се чувствува страст која го носи овој специфичен тип на фламенко.

Овој проект е поддржан MAКУБА, Здружение на пријателството меѓу народите на Македонија и Куба.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cuban music with elements of flamenco, son, bolero, jazz, blues and rumba in the performance of the orchestra ECOS Company

The Cuban flamenco band, Ecos, will perform at MOB (Macedonian Opera and Ballet) the following dates

 

- November 20, 2018-MOB, Vasil Hadzimanov as one of the most important jazz pianists in Europe with Toni Kitanovski, who is a great composer and guitarist with outstanding technique and imagination, inspired by the greatest guitar players in the world, will perform as special guests at this concert

- November 27, 2018 -MOB, Special guests: Metsosopran, Ana Sinicki is the world-famous opera singer. It is necessary to have a lot of space for the great sister of Ana Sinicki to finish writing her basic studies of singing at the Academy of "Beautiful Art" in She graduated at the University of Yale in the United States and graduated from the "Diploma Diploma" program as the only artist in this region who received this prestigious scholarship. Beni Shakiri, the king of rock music fantasy and Toni Kitanovski who is a great composer and guitarist with excellent technique  and imagination, inspired by the greatest guitar master in the world

 

This music - dance performance is performed by as many as eight musicians and five ballerinas, a show with this capacity will be for the first time in Skopje to perform at the MOB.

Ecos is one of the most respected flamenco groups that, with their work, creatively explores and integrates Cuban and Spanish dance, elements, discover new artistic expressions and new spaces. Mixing elements of flamenco, son, Bolero, jazz, blues and rumba, Ecos his music and performance accurately captures the mixed population of Cuba.

The Ecos Group was formed in 1999 by experienced Cuban musicians and dancers and is known for its renowned composition of academic artists in Cuba.

After the performances of international festivals, big spectacles and theaters from around the world, the audience in Skopje will have the unique opportunity to attend their show in the MOB and in the atmosphere to feel the passion that brings this specific type of flamenco.

This project is supported by MAKUBA, Association of Friendship among the Peoples of Macedonia and Cuba.

 

Ecos Company Flamenco

Director and professor of ballet and choreography: Ana Rosa Meneses

Musicians and vocals: Miguel Chávez, Addis Moreno, Iriela Rech, Noel Gutierrez (professor of guitar), Juan Carlos Otero, Roberto Mochado, Marlon González (Professor Piano)

Ballerini: Angela Badell (Professor), Sandra Sardiñas, Claudia Cartaya, Ailin Rodríguez, Darlen Cabrera

Ticket sales:  www.jugoton.com.mk ,and music shop JUGOTON

V.D. Dean Organdziev, President of the Makuba Association for Friendship of the Macedonian and Cuban People Tel: +389 70 219 309 / + 389 75 405 569 / VIBER / email: dorgandjiev@gmail.com Address: Naroden Front 23 / 5-2, Skopje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecos Company Flamenco

Директор и професор по балет и кореографија : Ana Rosa Meneses

Музичари и вокали : Miguel Chávez, Addis Moreno, Iriela Rech, Noel Gutierrez ( професор гитара ), Juan Carlos Otero, Roberto Mochado, Marlon González ( професор пиано )

Балерини : Angela Badell ( професор ), Sandra Sardiñas, Claudia Cartaya, Ailin Rodríguez, Darlen Cabrera

 

Продажба на билети : www.jugoton.mk

Билети во предпродажба по цени од 990. 1290, 1490, 1990 и 2190 денари